Pozicion vakant – Menaxher Blerjesh

Pozicion vakant – Menaxher Blerjesh

Permbledhje e Detyrave te Punes: Menazheri i Blerjeve planifikon, ekzekuton, koordinon dhe finalizon projektet sipas planifikimeve paraprake dhe duke respektuar afatet kohore. Detyrat: Implementon, menaxhon dhe kontrollon politikat komerciale te komapanise, per...