Warning: A non-numeric value encountered in /home/ecomarke/public_html/wp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5611

Përgjegjësitë:

 • Plotëson kërkesat operacionale te dyqanit ben planifikimin dhe caktimin punonjësve; sipas rezultateve te punës.
 • Kujdeset per stafin me rekrutimin, përzgjedhjen, orientimin dhe trajnimin e punonjësve.
 • Ndjek rezultatet e punes te stafit ne dyqan duke i trajnuar, këshilluar, dhe disiplinuar punonjësit; planifikon, monitoron, vlerëson rezultatet e punës.
 • Menaxhon dhe motivon stafin e dyqanit qe te rrise shitjet ditore dhe te maksimizoje efikasitetin ne pune.
 • Identifikon kërkesat aktuale dhe të ardhshme të konsumatorëve duke krijuar marrëdhënie me klientët potencial dhe aktual.
 • Ruan stabilitetin dhe reputacionin e dyqan duke respektuar kërkesat ligjore.
 • Menaxhon dhe kontrollon stokun; mban te gjithe dokumentacionin perkates dhe ben rregullisht regjistrimin e shitjeve per te pare nivelin e stokut.
 • Merr ne dorezim mallin sa here qe vjenfurnizimi dhe sigurohet qe procedura perkatese ndiqet me perpikmeri.
 • Perpilon raporte statistikore periodike per te analizuar nivelin e shitjeve sipas tendencave, preferencave, grupmoshave, etj., ne menyre qe te lehtesoje planifikimin, te parashikoje volumin e shitjeve ne te ardhmen dhe te maksimizoje perfitimet nga dyqani.
 • Ndjek me rigorozitet zbatimin e orarit te punes dhe te disiplines ne pune nga stafi.
 • Siguron zbatimin e standarteve baze te cilesise, paraqitjes dhe vendosjes se mallit ne dyqan.
 • Gjen dhe sugjeron forma praktike dhe krijuese per promocionin e dyqanit/mallit duke bashkepunuar ngushte me Departamentin e Marketingut.
 • Sugjeron/propozon tek eproret ide dhe iniciativa per permiresimin e biznesit.

Profili i kandidatit:

 • Diplomë Universitare
 • 2 vite përvojë pune
 • Komunikues i fortë dhe aftësi ndërpersonale
 • Demonstron fleksibilitet
 • Aftesi te shkëlqyera ne zgjidhjen e problemeve
 • Personi energjik dhe dinamik
 • I besueshem dhe vendimmarres
 • I afte te menaxhoj punen dhe kohen ne flukse.
 • Njohuri të mira të paketës Microsoft (Word, Excel)

Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjerë shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: ekulla@ecomarket-al.com

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do perzgjidhet.

{"wp_error":"The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time."}